Bedderie.nl advieswijzer

We denken graag met je mee om de keuze van jouw nieuwe bed, dekbed, matras of kussen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Uiteraard doen we dit door een compleet aanbod tegen de scherpste prijs te bieden. Daarnaast helpen we je ook graag om het product te kiezen dat echt bij je past. Daarom hebben we onze speciale Bedderie.nl advieswijzers ontwikkeld. Geen tijdrovende vragenlijsten, maar een eenvoudig overzicht waar je in één oogopslag de verschillende producten en de belangrijkste producteigenschappen ziet. Zo vind je het product dat echt bij jou en jouw slaaphouding past.

Bedderie.nl advyswizer

Wy tinke graach mei dy mei om de kar fan dyn nije bêd, dekbêd, matras of kessen sa maklik mooglik te meitsjen. Fansels dogge wy dat troch in kompleet oanbod tsjin de skerpste priis te bieden. Dêrneist helpe wy dy ek graach om it produkt te kiezen dat echt by dy past. Dêrom hawwe wy ús spesjale Bedderie.nl advyswizers ûntwikkele. Gjin tiidslinende fragelisten, mar in ienfâldich oersjoch dêr ‘t men yn ien eachopslach de ferskate produkten en de wichtichste produkteigenskippen sjocht. Sa fynst it produkt dat echt by dy en dyn sliephâlding past.

Slaapadvies

Voor het geven van een goed slaapadvies is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Factoren zoals het postuur, de favoriete slaaphouding, het slaapklimaat, eventuele stress en jouw lichamelijke gesteldheid zijn bepalend voor de keuze van jouw optimale slaapcomfort.

Postuur

Een veelgehoord advies is “hoe zwaarder de persoon, hoe steviger het matras”, maar het gaat niet alleen om lichaamsgewicht. Juist ook lengte en postuur zijn erg belangrijk. Let daarom op de verhouding tussen je lichaamsgewicht, lengte en postuur.

Slaaphouding

Je slaaphouding is erg belangrijk. Wanneer je staat en zit wordt de natuurlijke vorm van de wervelkolom voor een groot deel in stand gehouden door je rugspieren. Als je slaapt nemen bedbodem, matras en hoofdkussen deze taak als het ware over.

Slaapklimaat

Tijdens het slapen is het belangrijk dat je lichaam zo min mogelijk moeite hoeft te doen om op temperatuur te blijven. Als het te warm of te koud is, kan je lichaam niet voldoende ontspannen en geniet je dus niet van een optimale nachtrust.

Stress

Stress uit zich vaak in een gespannen slaaphouding. Een comfortabel slaapklimaat helpt om deze spanning te verminderen. In een aangename omgeving is het makkelijk om te ontspannen, zodat je lichaam en geest beter tot rust kunnen komen.

Allergie

Er bestaan speciale materialen die ondoordringbaar zijn voor veel allergie-verwekkers. Let bij de aanschaf van je slaapsysteem op de kenmerken van het product. In de productcategorie-teksten lees je welke producten anti-allergisch zijn.

Sliepadvys

Foar it jaan fan in goed sliepadvys is it wichtich om mei in tal saken rekken te hâlden.

Faktoaren lykas it postuer, de favorite sliephâlding, it sliepklimaat, eventuele stress en dyn lichaamlike tastân binne beskiedend foar de kar fan dyn optimale sliepkomfort.

Postuer

In faak heard advys is “hoe swierder oft de persoan, hoe steviger it matras”, mar it giet net allinnich om lichemsgewicht. Just ek lingte en postuer binne tige wichtich. Tink dêrom ek om de ferhâlding tusken dyn gewicht, lingte en postuer.

Sliephâlding

Dyn sliephâlding is tige wichtich. Ast stiest en sitst wurdt de natuerlike foarm fan de rêchbonke foar in grut part yn stân holden troch dyn rêchspieren. Ast sliepst nimme bêdboaiem, matras en holkessen dizze taak om sa te sizzen oer.

Sliepklimaat

Foar it sliepen is it wichtich dat dyn lichem sa min mooglik muoite dwaan hoecht om op temperatuer te bliuwen. As it te waarm of te kâld is, kin it lichem net genôch ûntspanne en genietsje je dus net fan in optimale nachtrêst.

Stress

Stress uteret har faak yn in spande sliephâlding. In komfortabel sliepklimaat helpt om dizze spanning te ferminderjen. Yn in noflike omjouwing is it maklik om te ûntspannen, sadat je lichem en geast better ta rêst komme kinne.

Allergy

Der besteane spesjale materialen dy ‘t ûntrochlitber binne foar in soad allergy-ferwekkers. Tink by de oanskaf fan dyn sliepsysteem om de skaaimerken fan it produkt. Yn de produktkategoryteksten lêze je hokker produkten anty-allergysk binne.

Slaapcomfort stappenplan

Voor een optimale nachtrust is het essentieel dat de bedbodem, het matras, het hoofdkussen en het dekbed goed bij elkaar passen. Deze onderdelen zorgen samen voor de gehele ondersteuning aan het lichaam. Wanneer je staat of zit, wordt de natuurlijke vorm van de wervelkolom voor een groot deel in stand gehouden door je gewrichtsbanden en rugspieren. Bij de juiste combinatie van bedbodem, matras, hoofdkussen en dekbed nemen zij deze taak als het ware over. Daardoor kunnen de spieren zich goed ontspannen en geniet je van een optimale nachtrust. Tenslotte kan een verkeerde combinatie de oorzaak zijn van rug- en nekklachten, tintelingen in armen en benen en vermoeidheid bij het opstaan.

Stel jouw ideale slaapcomfort samen met het doorlopen van deze stappen:

Sliepkomfort stappeplan

Foar in optimale nachtrêst is it essinsjeel dat de bêdboaiem, it matras, it hollekessen en it dekbêd goed byinoar passe. Al dy ûnderdielen soargje mei-inoar foar de folsleine stipe oan it lichem. Wannear’tst stiest of sitst, wurdt de natuerlike foarm fan de rêchbonke foar in grut part yn stân holden troch dyn gewrichtsbannen en rêchspieren. By in goede kombinaasje fan bêdboaiem, matras, hollekessen en dekbêd nimme sy dizze taak om sa te sizzen oer. Dêrtroch kinne de spieren har goed ûntspanne en genietst fan in optimale nachtrêst. It is op it lêst sa dat in ferkearde kombinaasje de oarsaak wêze kin fan rêch – en nekklachten, tintelingen yn earms en skonken en wurgens by it opstean.

Stel dyn ideale sliepkomfort tegearre mei it trochrinnen fan dizze stappen:

Vragen? Of wil je meer informatie?

Onze slaapexperts zijn deskundige adviseurs die van slapen hun werk hebben gemaakt. Bovendien helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze, samen met jou vinden we het slaapcomfort dat helemaal aansluit op jouw wensen en slaapsituatie. Vragen? Of behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek? Neem contact op met een van de Bedderie.nl slaapadviseurs.

Fragen? Of wolst mear ynformaasje?

Us sliepeksperts binne saakkundige adviseurs dy ‘t fan sliepen harren wurk makke hawwe.
Boppedat helpe wy dy graach by it meitsjen fan de goede kar, mei dy fine wy it sliepkomfort dat hielendal oanslút op dyn winsken en sliepsituaasje. Fragen? Of ferlet fan in persoanlik advyspetear? Nim kontakt op mei ien fan de Bedderie.nl sliepadviseurs.

0513 648 333 / 06 10 89 88 55

Onderweg of vanuit je stoel, zolang je een telefoon bij de hand hebt, kun je één van onze slaapadviseurs vragen naar het voor jou ideale slaapcomfort.

Stuur ons een bericht

Elke dag van de week en 24 uur per dag kan je met al jouw slaapwensen en vragen terecht op Bedderie.nl; vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Jousterweg 34 | 8447 RH | Heerenveen

Behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek? Of wil je proefliggen op de vele matrassen? Je bent van harte welkom in onze showroom in Heerenveen, de koffie of thee staat voor je klaar!

0513 648 333 / 06 10 89 88 55

Underweis of yn’e stoel, salang ast in tillefoan by de hân hast, kinst ien fan ús sliepadviseurs freegje nei it foar dy ideale sliepkomfort.

Stjoer ús in berjocht

Alle dagen fan de wike en 24 oeren deis kinst mei al dyn sliepwinsken en fragen terjochte op Bedderie.nl; folje it formulier yn en we nimme sa gau mooglik kontakt mei dy op.

Jousterweg 34 | 8447 RH | Heerenveen

Ferlet fan in persoanlik advyspetear? Of wolst proeflizze op al dy matrassen?
Bist fan herte wolkom yn ús showroom op It Hearrenfean, de kofje of tee stiet foar dy klear!